Koncepcja pracy przedszkola

Opublikowano w Przedszkole

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PUBLICZNEGO

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KAZIMIERZY WIELKIEJ

na rok szkolny 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

 

Zatwierdzona przez Radę pedagogiczną w dniu 12.IX.2012r.

Koncepcja Pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w Ustawie o Systemie Oświaty i Statucie

 

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej usytuowane jest w pięknym parku, który w 2010 roku oddany był do użytku po generalnej rewitalizacji.

Placówka otoczona jest nowocześnie wyposażonym ogrodem przedszkolnym od strony północnej oraz miasteczkiem ruchu od strony południowej. Dzieci mogą się czuć bezpiecznie i spokojnie bawić na placu przedszkolnym wśród otoczenia zieleni. Budynek przedszkola jest typową zabudowa, cały czas modernizowaną do potrzeb dzieci. Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne widne doskonale wyposażone we wszelkie pomoce dydaktyczne, w salach znajdują się meble, zabawki dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci, kąciki zabaw, sprzęt radiofoniczny, instrumenty muzyczne i inne.

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców, zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój zawodowy i osobowościowy każdego nauczyciela.

Mając na uwadze dobro naszych dzieci placówka funkcjonuje tak, aby w przyjaznym, bezpiecznym, pełnym akceptacji otoczeniu dzieci miały możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

Przedszkole cieszy się dużym uznaniem wśród środowiska lokalnego.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Całe grono dostrzega znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka, toteż przedszkole cieszy się dużym uznaniem wśród społeczeństwa, świadczy o tym coroczne zabieganie rodziców o przyjęcie dziecka do naszej placówki.

Przedszkole i rodzina, to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziaływują na dziecko, bowiem skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest we wzajemnym i ścisłym współdziałaniu, zwłaszcza wtedy gdy w grę wchodzi dobro dziecka.

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy,że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Pomagamy dzieciom radzić sobie z problemami emocjonalnymi, motywacyjnymi i poznawczymi, uczymy dzieci optymizmu, wiary i zaufania we własne siły oraz otwartości na potrzeby innych, kształtujemy umiejętności koncentracji na zadaniach, wdrażamy do wytrwałości, samodzielności i odpowiedzialności.

Kadra pedagogiczna oraz zaangażowanie personelu administracyjno – obsługowego umożliwia ciągły rozwój placówki.

 

II. CELE I ZADANIA GŁÓWNE

 

1. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2. Zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości

wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do

potrzeb rozwojowych dzieci.

3.Organizowanie procesów kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój

każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

4. Stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem pracy.

5. Nauka przez aktywne działanie.

6. Współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na

terenie miasta.

7. Wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkola.

8. Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola.

9. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

10. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola.

11. Promowanie działalności przedszkola w środowisku.

12. Promowanie zdrowego stylu życia.

13. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

14.Rozbudzanie zaciekawienia poznawanym światem.

15. Wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się.

 

III. MODEL ABSOLWENTA

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia;

Wykazuje;

- motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

- umiejętność koncentracji pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami ( nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),

- umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),

- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

- samodzielność,

- odporność na stres ( sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Posiada;

- zdolności do obdarzania nauczycielki i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,

- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

- podstawową wiedzę o świecie.

Umie;

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

- posługiwać się zdobyczami techniki.

Rozumie, zna;

- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

- zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

- zasady kultury współżycia, postępowania,

- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

- potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną oraz przestrzega wymienionych praw i zasad.

Nie obawia się;

- występować publicznie,

- reprezentować grupę, przedszkole,

- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami),

- wykazywać inicjatywę w działaniu,

- wyrażania swoich uczuć.

Dziecko ma prawo do;

- życia i rozwoju,

- swobody myśli, sumienia i wyznania,

- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

- spokoju i samotności gdy tego chce,

- snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone,

- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

- wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

- wspólnoty i solidarności w grupie,

- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,

- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

- pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

- nauki, informacji, eksperymentowania,

- nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,

- doświadczania konsekwencji swojego zachowania,

- zdrowego żywienia.

Do realizacji treści programowych wykorzystujemy różne metody pracy między innymi;

- Metoda Dobrego Startu,

- pedagogika zabawy Klanza,

- muzykoterapia

- aktywne słuchanie muzyki Betty Strauss,

- gimnastyka twórcza R. Labana,

- Metoda ruchu rozwijającego W. Sherbone,

- dziecięca matematyka,

- kinezjologia edukacyjna.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole twórcze, otwarte, przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom tworzące optymalne warunki do założeń nowoczesnej edukacji.

1. Jesteśmy kreatywni otwarci i ciekawi świata.

2. Naszą przedszkolną rodzinę stanowią dzieci, rodzice, wszyscy pracownicy.

3. Nasze wartości to;

- bezpieczeństwo, życzliwość, tolerancja, ciepła domowa atmosfera,

- stosowanie się na co dzień do Kodeksu Przedszkolaka,

- przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka.

Zapewniamy

- bardzo dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy, wspomagającą dzieci w rozwijaniu uzdolnień niezbędnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

- troskliwą opiekę i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności, przebiegające w radosnej, pełnej akceptacji atmosferze,

- diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci,

- rozwijanie pozytywnych cech charakteru ( dobroć, tolerancja, empatia otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania),

- zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci,

- kontakt z nauczycielem, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości,

- indywidualne traktowanie każdego dziecka.

Oferujemy

- aktywne metody pracy, programy autorskie i projekty edukacyjne tworzone tylko na potrzeby naszego przedszkola, naszych dzieci i rodziców,

- zajęcia dodatkowe ( rytmika, język angielski),

- wycieczki krajoznawcze i autokarowe do ciekawych miejsc,

- uroczystości rodzinne, grupowe, przedszkolne,

- udział dzieci i rodziców w konkursach przedszkolnych, zajęciach otwartych, dniach otwartych

- udział w akcjach charytatywnych,

Co jest najpilniejsze do wykonania?

- wprowadzenie zajęć dodatkowych,

- zakup komputerów, tablicy interaktywnej,

- sukcesywne doposażenie sal w zabawki i pomoce dydaktyczne,

- dbałość o wysoki poziom estetyczny pomocy, zabawek, elementów dekoracyjnych w salach i na korytarzach,

- zwiększanie częstotliwości spotkań z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań przedszkole – rodzic,

- rozszerzenie współpracy z rodzicami,

- podnoszenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej nauczycieli poprzez udział w kursach, warsztatach, seminariach, WDN-ach,

- rozszerzenie form współpracy ze środowiskiem lokalnym,

- kontynuowanie współpracy z psychologiem, logopedą, pedagogiem,

- udzielanie fachowej pomocy rodzicom i dzieciom zgodnie z nowymi procedurami,

- propagowanie działań placówki w środowisku,

- pozyskiwanie środków finansowych, poszukiwanie sponsorów i darczyńców,

- doposażenie kuchni w nowoczesny sprzęt AGD,

- współpraca z innymi placówkami oświatowymi,

- wydanie folderu przedszkola, celem promocji przedszkola.

MISJA PRZEDSZKOLA

Jestem Polakiem, mieszkam w Europie, jestem częścią świata”

Z podkreśleniem wagi tradycji rodzinnych, regionalnych , narodowych.

Staramy się stwarzać dziecku warunki dla rozwoju postaw prozdrowotnych,

proekologicznych, umiejętności zgodnych z wartościami uniwersalnymi.

W naszym przedszkolu tak jak w domu, dobrze czuje się każde dziecko;

Janusz Korczak powiedział;

Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy. Dzieci chcą się śmiać, biegać, swawolić...Dziecku potrzebna jest jasność szczęścia i ciepła miłości. Dajcie mu zapas uśmiechów na całe życie cierniowe. Niech dzieci się bawią niech będą wesołe”

- do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 do 5 lat,

- w świat uniwersalnych wartości wprowadza wszystkich wypracowany wspólnie z dziećmi Kodeks Przedszkolaka,

- dobrze wykwalifikowana kadra odkrywa i rozwija w dzieciach ich zdolności, zapewnia przedszkolakom poznanie świata wszystkimi zmysłami,

- diagnozuje, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym,

- wartościowe zabawy w ciepłej atmosferze przygotowują je do podjęcia obowiązków szkolnych,

- wycieczki i spacery pomagają odkryć, zrozumieć środowisko lokalne i przyrodnicze,

- pragniemy, aby dzieci i ich rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa i współdecydowania o ważnych sprawach przedszkola,

- chcemy wspólnie z rodzicami dążyć do szanowania praw naszych dzieci, wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

- dziecko jest naszym największym dobrem, niepowtarzalnym podmiotem naszych oddziaływań wychowawczych, dlatego nasza praca opiera się na indywidualnym podejściu do każdego wychowanka.

 

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA

1. Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,

2. Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność,

3. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie osiągnięć oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej.

IV. ANALIZOWANIE I MODYFIKOWANIE

1. Każdy nauczyciel otrzymuje egzemplarz Koncepcji Pracy Przedszkola.

2. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i przy udziale całego grona pedagogicznego.

3. Podczas rad pedagogicznych podejmowana będzie dyskusja dotycząca analizowania modyfikacji Koncepcji Pracy Przedszkola.

4. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją Pracy Przedszkola na zebraniach ogólnych, grupowych na stronie internetowej (przy UMiG Kazimierza Wielka w zakładce przedszkola) lub w każdym czasie w kancelarii przedszkola.

5. Informacje o akceptacji Koncepcji Pracy Przedszkola poznamy poprzez podanie do publicznej wiadomości założeń koncepcji i zachęcanie rodziców do zgłaszania ewentualnych uwag do wychowawców bądź dyrektora przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

Kierunki realizacji koncepcji

I. Zarządzanie i organizacja przedszkola

Zadania

Formy realizacji

Termin

Odpowie

dzialny

Uwagi

Przedszkole podejmuje działania usprawniające organizację zarządzania oraz system komunikowania się ze wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej

 

Przedszkole wykorzystuje informacje o jakości swojej pracy do lepszej efektywności.

Przedszkole upowszechnia informacje o swoich działaniach

 

Cały rok

 

Dyrektor

nauczyciela

 

Obserwacja dziecka dokumentowanie, karty obserwacji dziecka w ramach systemu badania poziomu osiągnięć dzieci

 

Prowadzenie obserwacji dzieci, analiza wyników,

Diagnoza wstępna i końcowa,

Diagnozowanie umiejętności potrzeb poprzez obserwacje dzieci i analiza wytworów działalności dziecięcej

 

IX,X

III,IV

 

Wszyscy nauczyciele

 

W przedszkolu prowadzony jest skuteczny nadzór pedagogiczny, który pozwala na doskonalenie jakości pracy oraz zaspakajanie potrzeb dzieci, rodziców i nauczycieli

 

Gromadzenie informacji o oczekiwaniach wobec przedszkola

Ewaluacja wewnętrzna

Spostrzeżenia z nadzoru służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola

Rozmowy z rodzicami

 

Cały rok

 

Dyrektor

nauczyciela

 

Nauczyciele pracują według zatwierdzonych programów wychowania przedszkolnego zgodnych z aktualnie obowiązującą podstawą programową

 

Nauczyciele zdobywają wiedzę o istotnych założeniach, celach

Programów wychowania przedszkolnego

 

Cały rok

 

Wszyscy nauczyciele

 

II. Praca z dziećmi

 

Zadanie

Forma realizacji

Termin

Odpowie

dzialny

uwagi

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu jest modyfikowana i umożliwia rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci

Zadbanie o odpowiednią ilość bodźców odpowiadających aktywności dzieci

Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe i różnorodne metody aktywizujące

Rytmika, język angielski. Gimnastyka

Wprowadzenie do oferty nowych zajęć dodatkowych

Metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, metoda dobrego startu M. Bogdanowicz.

Zabawy rozwijające inteligencję metodo Orfa, Labana

Dziecięca matematyka E. Gruszczyk Kolczyńskiej

i inne.

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

 

Przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci

Dostosowanie działań do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci

Wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci

Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału u dzieci

 

IX

Cały rok

 

Wszyscy nauczyciele

 

Przedszkole zaspakaja potrzeby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizowanie procesu wczesnego wspomagania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Indywidualizacja procesu wspomagania

Opracowanie programów pracy indywidualnej dla dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb współpraca z PPP

 

 

Cały rok

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności

Wykorzystywanie różnorodnych form, metod, i środków wspomagających rozwój społeczno – emocjonalny

 

Organizacja działań zmierzających do poznania każdego wychowanka

 

Poszukiwanie różnorodnych form wyrazu aktywności na drodze do kreatywności

Wykorzystanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami

Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach artystycznych, scenicznych przed zaproszonymi gośćmi

 

 

Cały rok

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej Propagowanie zdrowego stylu życia

Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody

Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności

Rozwijanie sprawności ruchowej

Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia

 

 

Cały rok

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

III. Praca z rodzicami

 

Zadanie

Formy realizacji

Termin

odpowiedzialny

uwagi

Przedszkole skutecznie współpracuje z rodzicami

Przedszkole skutecznie odpowiada na potrzeby dzieci i rodziców

 

Włącza rodziców w działania przedszkola

Zebrania z rodzicami

Konsultacje nauczyciela z rodzicami

Pogadanki dni otwarte

Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte

Zapraszanie na uroczystości przedszkolne

Organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem

Prezentowanie na tablicach dla rodziców ciekawych publikacji

Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o działaniach przedszkola

 

 

 

Cały rok

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Włączanie rodziców w działanie przedszkola

Współorganizowanie przedsięwzięć;

Cała polska czyta dzieciom

Kiermasze świąteczne

Udział w akcjach charytatywnych

Udział w przedszkolnych konkursach

Zaangażowanie rodziców w organizowaniu festynów, pikników rodzinnych

Angażowanie rodziców w życie przedszkola i grupy (uroczystości)

 

 

Cały rok

Wg. kalendarza uroczystości

 

 

Dyrektor

 

wszyscy nauczyciele

 

Promowanie usług przedszkola w środowisku rodzinnym

Prowadzenie strony internetowej

Informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń przeznaczonej dla rodziców

Prowadzenie kroniki przedszkolnej

 

 

Wg potrzeb

 

 

Nauczyciele

 

 

IV. Praca ze środowiskiem lokalnym

 

zadania

Formy realizacji

termin

Odpowiedzia-lny

uwagi

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego

Współpraca z wieloma instytucjami działającymi na terenie miasta,

Współpraca ze szkołami podstawowymi

Współpraca z Policją

Współpraca ze Strażą Pożarną

Współpraca z biblioteką

Współpraca z Kazimierskim Ośrodkiem

Kultury

Współpraca z kołem myśliwskim

i innymi.

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Dyrektor

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Przedszkole promuje swoją działalność w środowisku lokalnym

 

Prezentowanie umiejętności dzieci na różnego rodzaju uroczystościach

 

Upowszechnienie i promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku

 

 

Cały rok

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego i ogólnopolskich

 

 

Akcja „Góra Grosza”

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

Wg. potrzeb

 

Dyrektor wszyscy nauczyciele

 

 

V. Baza przedszkola

 

zadania

Forma realizacji

termin

odpowiedzialny

uwagi

Wielkość i wyposażenie pomieszczeń przedszkola oraz ich stan odpowiadają przeznaczeniu i funkcji

 

Podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie przedszkola w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętych założeń w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzenia oferty zajęć

 

 

IX,X

 

Wg. potrzeb

 

 

Dyrektor, nauczyciele

 

Teren wokół przedszkola jest zagospodarowany zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa

 

 

Podejmowanie działań bezpiecznego i estetycznego zagospodarowania terenu wokół placówki

 

Dalsza modernizacja ogrodu przedszkolnego

 

 

Cały rok

 

Wg. potrzeb

 

 

Dyrektor

 

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

 

Zapobiegać niepożądanym zjawiskom i wypadkom

 

Konsekwentne przestrzeganie ustalonych umów i zasad dotyczących bezpiecznego korzystania zabawek i sprzętu

 

Dostarczanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań

 

 

Cały rok

 

Wg potrzeb

 

 

Dyrektor nauczyciela

 

VI. Kadra doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

zadania

Formy realizacji

termin

odpowiedzialny

uwagi

Systematyczne wspomaganie rozwoju zawodowego kadry

Rozpoznawanie potrzeb Rady Pedagogicznej

Rozwijanie potrzeb poszczególnych nauczycieli w zakresie doskonalenia

Rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie działalności innowacyjnej i konstruowania programów autorskich

Rozwijanie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod pracy

 

 

Cały rok

 

 

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

 

Istnieje sprawnie działający WDN

Uwzględnianie potrzeb doskonalenia kadry nauczycielskiej

Zbieranie informacji o potrzebach doskonalenia nauczycieli

 

Wg. harmonogramu

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

 

Nauczyciele dbają o własny rozwój zawodowy

Nauczyciele chętnie podejmują szkolenia, warsztaty w celu podnoszenia jakości pracy własnej i placówki

Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne

Nauczyciele zdobywają wiedzę o istotnych założeniach, celach programów wychowania przedszkolnego

 

 

Wg potrzeb

 

Cały rok

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Rada pedagogiczna Rada Rodziców Dyrektor