Statut 2020

Opublikowano w Przedszkole

STATUT

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

imienia„Parkowe Skrzaty

ul. Tadeusza Kościuszki 9

28-500 Kazimierza Wielka

Podstawa prawna

      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

      Akt założycielski.

      Niniejszy Statut

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Publiczne Przedszkole Samorządowe, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2.   Przedszkole działa na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256. poz.2572 ze zmianami oraz aktów wykonawczych do tej ustawy).

2.   Ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz. 59 z 11 stycznia2017 r.).

3.   Niniejszego statutu.

3.   Siedziba przedszkola znajduje się w Kazimierzy Wielkiej, przy ul. T. Kościuszki 9.

4.   Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto i Gmina Kazimierza Wielka 

z siedzibą przy ulicy T. Kościuszki 12.

5.   Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem  sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

6.   Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych.

7.    Na pieczątkach  używana jest ustalona nazwa przedszkola,

                           Publiczne Przedszkole

                                   Samorządowe

                          imienia”Parkowe Skrzaty”

                             w Kazimierzy Wielkiej

                        28-500 Kazimierza Wielka

                                            ul. T. Kościuszki 9

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

1.    Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, w Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydawanych na ich podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

1) Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z jego podstawą programową jest:

1.    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2.   budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3.   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4.   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5.   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6.   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7.    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8.   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9.   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10.                       zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2.  Sposób realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu go do nauki w szkole:

1.    udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka;

2.   organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

3.   umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej (dzieci, które nie będą uczestniczyły w lekcjach religii, na czas ich trwania, przejdą z nauczycielem do innej grupy);

4.   rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki, wychowania;

5.   prowadzenie działania prozdrowotnego i proekologicznego.

2.  Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań, do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1.    zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (sposób organizowania spacerów i wycieczek określa regulamin);

2.   dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;

3.   organizuje spożywanie posiłków zgodnie z zasadami żywienia oraz możliwościami technicznymi;

4.   zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym oraz uświadamia konieczność przestrzegania ustalonych wspólnie zasad;

5.   w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

6.   współpracuje z poradnią psychologiczno–pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb i możliwości konsultacje i pomoc.

2.  Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo:

1.    dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w Statucie Przedszkola czyli w godz. pracy przedszkola; 6.45-16.00, a w sytuacji gdy zaistnieje konieczność do godziny 17.00.

2.   rodzice(prawni opiekunowie) na kartach zgłoszeniowych składają pisemne upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów;

3.   dzieci powinny być przyprowadzane do godz. 8.45;

4.   w przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową rodzic zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia przedszkola;

5.   nauczyciel nie może wydać dziecka osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu;

6.   rodzice(prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

7.    nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców(prawnych opiekunów) bez opieki na terenie przedszkola (np. przed budynkiem, w ogrodzie, w łazience, w szatni);

8.   osoby odbierające dziecko z przedszkola są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko oraz do niezwłocznego jego odbioru z terenu ogrodu przedszkolnego bądź sali przedszkolnej, jednocześnie nie zezwala się w/w osobom na przebywanie na terenie przedszkola po czasie odbioru dziecka;

9.   W przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dzieci po godzinie 17.00   podjęte będą następujące działania:

1.    rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami(prawnymi opiekunami) dziecka;

2.   wystosowanie listu do rodziców(prawnych opiekunów) dziecka;

3.   wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola;

4.   podjęcie decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców o skreśleniu dziecka z listy wychowanków;

5.   w przypadku, niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę od momentu zamknięcia przedszkola. Jeżeli w tym czasie rodzice(prawni opiekunowie) nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia dyrektora i najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami(prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.

2.  W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci:

1.    nieodpłatnie prowadzone przez nauczycieli lub instruktorów,

2.   religia i etyka na życzenie rodziców(prawnych opiekunów).

Rozdział III

Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje

§ 3

1.   Statut przedszkola określa kompetencje organów przedszkola, którymi są:

1.   Dyrektor przedszkola:

1.    kieruje bieżącą działalnością placówki;

2.   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym;

3.   reprezentuje przedszkole na zewnątrz;

4.   jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami;

5.   prowadzi nadzór pedagogiczny, zapewnienia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

6.   kontroluje realizację podstawy programowej oraz przestrzegania statutu przedszkola i respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola;

7.    inspiruje i wspomaga nauczycieli w tworzeniu przez nich wysokiej jakości pracy placówki i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz współpracy z placówkami badawczymi i partnerami społecznymi;

8.   planuje, organizuje i kontroluje działalność wychowawczo–dydaktyczną i opiekuńczą placówki zgodną z przepisami prawa;

9.   organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy przedszkola;

10.                       zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

11.obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola;

12.                       przekazuje informacje na temat prowadzonego nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej;

13.                       opracowuje plan rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną w oparciu o wnioski wypływające z całorocznej pracy wychowawczo–dydaktycznej;

14.                       gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach;

15.                       dyrektor może podjąć decyzję o powołaniu Społecznej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli istnieje taka konieczność, o przyjęciu dziecka do przedszkola, skreśleniu dziecka z przedszkola po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców;

16.                       przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, radzie pedagogicznej;

17.                        przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji, wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;

18.                       koordynuje opiekę nad dziećmi, tworzy optymalne warunki do ich rozwoju;

19.                       współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

20.                      kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudniana i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, określa zasady obowiązków, zadań i odpowiedzialności;

21.                       występuje z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przyznaje nagrody i występuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;

22.                      wymierza kary porządkowe pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;

23.                      zapewnienia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;

24.                      koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im warunki do swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi;

25.                      współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, deleguje i wskazuje osoby odpowiedzialne do pomocy w realizacji zadań przez placówkę;

26.                      prowadzi dokumentację kadrową, kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;

27.                       realizuje i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

28.                      sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

29.                      właściwe prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

30.                      stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;

31.                       dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

32.                       współpracuje z osobami i organizacjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi;

33.                      prowadzi kontrolę zarządczą w jednostce.

2) Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. Dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu są członkami rady pedagogicznej a jej przewodniczącym jest dyrektor. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który określa zasady pracy i działalność rady pedagogicznej. Regulamin ten nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem. Przewodniczący lub inna osoba na wniosek przewodniczącego prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialna za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

1.    przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także jego uchwalenie;

2.   opracowanie koncepcji rozwoju placówki, rocznych planów rozwoju;

3.   uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej;

4.   ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;

5.   ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6.   podejmowanie uchwał dotyczących spraw wychowawczych w odniesieniu do dzieci sprawiających problemy wychowawcze;

7.    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy;

8.   opracowanie sprawozdań z działalności opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej;

9.   opiniowanie:

1.    organizacji pracy placówki;

2.   wyników pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi;

3.   propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

4.   wniosków dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli;

5.   dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;

6.   delegowania przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora placówki;

7.    przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

8.   programu wychowawczego i profilaktycznego;

9.   wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

10.                       pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:

1.    rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego i w miarę potrzeb;

2.   rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał; uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków (przypadku równej liczby głosów głos dyrektora liczony jest podwójnie);

3.   nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro wychowanków, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników; informacje o dziecku mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka i tylko przez nauczycieli;

4.   nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.(ze zmianami) o ochronie informacji niejawnych;

5.   rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska oraz do Kuratorium Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w placówce;

6.   zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo 1/3 członków rady pedagogicznej;

7.    zebrania rady pedagogicznej są protokołowane;

8.   w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej;

9.   rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadnia stanowisko co do podjętej decyzji;

10.                       rada pedagogiczna wnioskuje o nadanie imienia placówce;

11.rada pedagogiczna zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

3) Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W skład rady rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola  „Parkowe Skrzaty”.

Do kompetencji rady rodziców należy:

1.    wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

2.   wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego;

3.   wybór przedstawicieli do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców;

4.   wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin rady;

5.   występowanie do rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

6.   w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców;

7.    decyzje rady rodziców są jawne.

2.  Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

1.    wszystkie organy przedszkola zobowiązane są do współpracy, przekazywania na bieżąco informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach;

2.   zarządzenia władz zwierzchnich, przepisy prawne, zmiany w prawie oświatowym dyrektor przekazuje na posiedzeniach rady pedagogicznej;

3.   z zarządzeniami dyrektora przedszkola zawartymi w książce zarządzeń zobowiązany jest zapoznać się każdy nauczyciel i pracownik placówki oraz potwierdzić to własnym podpisem;

4.   informacje dotyczące bieżącej działalności przedszkola umieszczane są na tablicach ogłoszeń w holu przedszkola;

5.   przepływ informacji pomiędzy dyrektorem przedszkola, nauczycielami a rodzicami odbywa się na zebraniach poszczególnych oddziałów oraz poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń;

3.  Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. W przypadku sporu między organami przedszkola, w których stroną jest dyrektor placówki podejmuje się następujące działania:

1.    powołuje się zespół mediacyjny; w skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole;

2.   rada pedagogiczna lub rada rodziców zwraca się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór;

3.   zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania problemu przyjąć rozwiązanie w drodze głosowania; decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna, jednakże każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

4.   Skargi i wnioski anonimowe pozostawione są bez rozpatrzenia;

Rozdział IV

Zasady finansowania przedszkola

§ 4

1.    Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka;

2.   Przedszkole obsługiwane jest przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek przy UMiG w Kazimierzy Wielkiej;

3.   Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola odbywa się w godzinach 8.00-13.00;

4.   wysokość opłat za przedszkole wnoszonej przez rodziców za jedną godzinę opieki i kształcenia dziecka w przedszkolu poza czasem wyznaczonym na realizację podstawy programowej uchwala Rada Miasta Kazimierza Wielka,

5.    opłata za jedną godzinę opieki i kształcenia dziecka poza czasem bezpłatnym wynosi 1 zł, lub jak ustali Organ Prowadzący.

6.   Zasady pobierania opłat za przedszkole określa umowa cywilno – prawna o świadczeniu usług, zawarta między przedszkolem, a rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków.

7.    Podczas nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot opłaty za czesne i  żywienie (z dołu);

8.   Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. Darowizny mogą być wydatkowane zgodnie z decyzją darczyńcy;

9.   W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 3  posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek;

10.                       Stawkę żywieniową ustala dyrektor po konsultacji z Organem Prowadzącym.

11.Opłaty za wyżywienie i czesne uiszcza  się z góry do 10 każdego m-ca w kasie ZOEAPSZiP przy UMiG w Kazimierzy Wielkiej;

Rozdział V

Ogólne zasady organizacji zajęć w przedszkolu

§ 5

1.    Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Systemie Oświaty z dn. 29 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156) oraz z Ustawą Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) dzieci siedmioletnie realizują obowiązek szkolny, dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

2.   Do przedszkola  „ Parkowe Skrzaty”  uczęszczają  dzieci w wieku 3-5;

3.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. O przyjęciu dzieci młodszych decyduje dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

4.    Liczba dzieci woddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

5.   Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

6.   W przedszkolu mogą odbywać się bezpłatne zajęcia dodatkowe.

7.    Dyrektor przedszkola, aby zorganizować prowadzenie zajęć tzw. dodatkowych może:

1.    powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami;

2.   zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć;

3.   podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i opieki nad nimi).

8.   Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

9.   Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

Rozdział VI

Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola

§ 6

1.    Realizacja treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego odbywa się przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie zajęć kierowanych i niekierowanych.

2.   Szczegółową organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców oraz odrębnych przepisów wynikających z realizacji podstawy programowej i arkusza organizacji.

3.   Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się sytuacyjnie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

4.   Podczas pobytu dzieci w przedszkolu bardzo ważna jest zabawa, aktywność ruchowa i muzyczno – rytmiczna.

5.   Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1.    7 sal dydaktycznych;

2.   salę rekreacyjną tzw. „Rotundę”;

3.   pomieszczenia administracyjno–gospodarcze;

4.   wydzielony blok żywienia;

5.   szatnię dla dzieci;

6.   pomieszczenia sanitarne;

7.    kotłownię

6.   Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego; zasady pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym określa odrębny regulamin.

7.    Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program wycieczek oraz imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza teren przedszkola regulują odrębne regulaminy i procedury.

8.   Przedszkole organizuje na terenie placówki, inscenizacje teatralne, pikniki,   spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, twórcami sztuki i kultury.

9.   Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

10.                       Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola z uwzględnieniem przepisów w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz aktualnych potrzeb środowiska.

11.Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.45 do 16.00 lub 17.00 (jeśli zaistnieje taka potrzeba) od poniedziałku do piątku.

12.                       Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały dwóm, a w uzasadnionych przypadkach trzem   nauczycielom.

13.                       Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.

14.                       W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy itp.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych.

15.                       W przedszkolu w ramach przygotowania dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do osłuchania się z językiem w różnych sytuacjach życia codziennego. Przy wyborze języka bierze się pod uwagę jaki język jest nauczany w pobliskich szkołach podstawowych.

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 7

1.   Obowiązki nauczycieli:

1.    planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo–dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

2.   organizowanie procesu dydaktyczno–wychowawczego umożliwiającego nabywanie różnorodnych doświadczeń, zapewniających dziecku wolność wyboru aktywności;

3.   zapewnienie niezależnego i twórczego charakteru zabawowego, jako głównej aktywności dziecka;

4.   prowadzenie działań prozdrowotnych, promujących zdrowy styl życia;

5.   wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

6.   prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich dokumentowanie;

7.    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;

8.   planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

9.   dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

10.                       współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

11.wypracowanie własnych metod pracy z dzieckiem uwzględniając jego możliwości rozwojowe i zainteresowania;

12.                       prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: dziennik zajęć, realizowany program (w tym autorskie i własne), arkusze obserwacji, indywidualne programy terapeutyczne, zeszyt rozmów indywidualnych z rodzicami;

13.                       realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

14.                       czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień;

15.                       inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym lub rekreacyjno – sportowym;

16.                       realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

17.                        nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

18.                       nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadamia dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura;

19.                       nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi; nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków; stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż.

 

3. Obowiązki intendenta:

1.    sporządzenie, w porozumieniu z kucharką i dyrektorem przedszkola jadłospisów  tygodniowych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, wywieszanie ich do wiadomości rodziców;

2.   dokonywanie zakupów żywności i wydawanie produktów spożywczych z magazynu kucharce za pokwitowaniem i codzienne ich wpisywanie do dokumentacji;

3.   codzienne sporządzanie raportu żywieniowego;

4.   przestrzeganie wysokości stawki żywieniowej;

5.   prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego i dziennika żywieniowego, sporządzanie rozliczeń miesięcznych;

6.   kontrola prawidłowego przechowywania, terminów przydatności do spożycia i zabezpieczanie przed zniszczeniem artykułów żywnościowych w magazynie spożywczym – zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;

7.    dbanie o czystość i porządek w magazynach żywnościowych;

8.   nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem oraz porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;

9.   pobieranie zaliczek z kasy; rozliczanie ich  na podstawie rachunków sprawdzonych

i podpisanych przez dyrektora ;

10.                       przyjmowanie odpłatności od  personelu;

11.sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem;

12.                       prowadzenie kartotek magazynowych;

13.                       zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem i zniszczeniem;

14.                       racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;

15.                       przestrzeganie przepisów i zasad bhp;

16.                       dbałość o mienie przedszkola i właściwe jego zabezpieczenie oraz użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem;

17.                        wnioskowanie o dokonanie kasacji i likwidacji zużytych składników majątkowych przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz uczestniczenie w spisach z natury majątku przedszkola;

18.                       dokonywanie na bieżąco oznakowań przedmiotów i środków trwałych;

19.                       zmiana i uzupełnianie instrukcji ppoż. oraz oznakowań dróg ewakuacyjnych;

20.                      prowadzenie spraw związanych z zakupami sprzętu, pomocy dydaktycznych, środków czystości, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;

21.                       zabezpieczenie rytmiczności pracy pracowników obsługi (urlopy);

4. Obowiązki woźnej oddziałowej:

1.    przestrzeganie ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny;

2.   stosowanie się do poleceń dyrektora;

3.   zgłaszanie i eliminowanie zagrożeń w budynku i na terenie przedszkola mogących spowodować wypadek;

4.   przestrzeganie regulaminu pracy;

5.   współpraca z nauczycielką grupy podczas zajęć oraz w organizowaniu opieki i wychowaniu dzieci;

6.   ustalanie z nauczycielką czasu wykonywania czynności porządkowych, aby nie było zakłóceń w prowadzeniu zajęć;

7.    sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi w czasie chwilowej, ważnej nieobecności nauczyciela w sali;

8.   towarzyszenie nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, jeżeli w danym czasie nie wykonuje innych powierzonych zadań;

9.   towarzyszenie w spacerach, wyjściach poza teren przedszkola oraz w imprezach i uroczystościach grupowych;

10.                       pobyt w sali w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć;

11.przygotowywanie pomocy wg zaleceń nauczyciela oraz sprzątanie po zajęciach;

12.                       udział w dekorowaniu sali przedszkolnych;

13.                       bezwzględne przebywanie z dziećmi w czasie ich pobytu w szatni oraz pomoc w czynnościach samoobsługowych;

14.                       codzienne nienaganne utrzymywanie porządku w sali, łazience oraz dodatkowo w przydzielonych pomieszczeniach;

15.                       wietrzenie sali i innych pomieszczeń, opróżnianie koszy na śmieci;

16.                       pielęgnowanie roślin doniczkowych (podlewanie, mycie i przesadzanie);

17.                        wykonywanie w okresie wakacji, oprócz czynności codziennych, całkowitego porządkowania przydzielonych pomieszczeń oraz innych pomieszczeń i sprzętu w przedszkolu;

18.                       okresowe mycie sprzętów, okien, drzwi, pranie firanek, mycie podłóg, lamp, zabawek w sali oraz na ogrodzie;

19.                       odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych i środków sanitarnych;

20.                      przy pracach porządkowych obowiązuje kolorowy fartuch, a przy podawaniu posiłków biały fartuch;

21.                       estetyczne podawanie wszystkich posiłków, rozkładanie właściwych porcji 3 razy dziennie według ilości podanej do kuchni;

22.                      dbałość i estetykę w czasie jedzeni oraz sprzątanie po posiłkach;

23.                       organizowania odpoczynku poobiedniego dzieci przez rozłożenie i złożenie leżaków i pościeli, pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci;

24.                      mycie leżaków w czasie okresowych porządków;

25.                      otaczanie specjalną troską dzieci przebywających w pomieszczeniach sanitarnych, w razie zmoczenia się lub zabrudzenia – pomaganie w czynnościach higienicznych;

26.                      zgłaszanie dyrektorowi  do odpisu zniszczonego sprzętu, urządzeń i potłuczonych naczyń;

27.                       wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola poleconych przez dyrektora;

28.                      wykonywanie czynności dodatkowych wg przydzielonych zadań (np. dodatkowe pomieszczenia, zastępstwa za innych pracowników obsługowych przebywających na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie);

29.                      ścisła współpraca z nauczycielem, pomoc w przygotowaniu zajęć objętych ramowym rozkładem dnia, pomoc w sprzątaniu po zajęciach;

30.                      dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i estetyczny wygląd oraz dobre samopoczucie dzieci;

31.                       pomoc przy wykonywaniu pomocy dydaktycznych.

5. Obowiązki kucharki:

1.    uczestniczenie w planowaniu jadłospisów wspólnie z dyrektorem i intendentem,

przygotowywanie według nich posiłków;

2.   punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych posiłków;

3.   pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, zabezpieczenie pobranych z magazynu produktów przed zepsuciem;

4.   przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;

5.   przestrzeganie zasad technologii i czystości oraz przepisów bhp, dyscypliny pracy, ppoż., higieniczno – sanitarnych;

6.   zgłaszanie dyrektorowi  zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

7.    pilnowanie, aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione;

8.   ścisłe przestrzeganie procedur przygotowania posiłków;

9.   właściwe porcjowanie posiłków dla dzieci i personelu zgodnie z normami żywieniowymi;

10.                       mycie i używanie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;

11.przestrzeganie czystości w kuchni, pomieszczeniach przyległych, sprzętów, naczyń i odzieży ochronnej;

12.                       przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej;

13.                       dbanie o oszczędne i racjonalne zużycie produktów spożywczych pobranych z magazynu;

14.                       przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny.

6. Obowiązki pomocy kuchennej:

1.    obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do przygotowania posiłków – mycie, obieranie, czyszczenie;

2.   rozdrabnianie warzyw, owoców oraz innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn;

3.   przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;

4.   pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

5.   dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków, wydawanie ich punktualnie o wyznaczonej godzinie;

6.   utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad bhp i p.poż. oraz dyscypliny pracy;

7.    dbałość i prawidłowe korzystanie z maszyn urządzeń oraz drobnego sprzętu elektrycznego;

8.   sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym i innych pomieszczeń w wydzielonym obszarze;

9.   używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek) podczas wykonywania obowiązków, pranie fartuchów i ścierek;

10.                       mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego;

11.doraźne zastępstwo kucharki  w przypadku jego nieobecności;

12.                       zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

13.                       wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

7. Obowiązki dozorcy, palacza c.o.:

1.    zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki;

2.   codzienna kontrola obiektu pod kątem zabezpieczenia przed kradzieżą, pożarem;

3.   codzienny obchód ogrodu i usuwanie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu dzieci;

4.   podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń;

5.   dokonywanie napraw sprzętów, zabawek, urządzeń;

6.   wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe;

7.    przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz dyscypliny pracy;

8.   utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy;

9.   właściwe gospodarowanie powierzonym sprzętem, narzędziami, materiałami, opałem;

10.                       wykonywanie innych czynności i poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola.

  Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników 

  niepedagogicznych zawarte są w aktach osobowych tych pracowników.

Rozdział VIII

Pomoc psychologicznopedagogiczna

§ 8

1.    Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i środowiskowych i jest realizowana we współpracy z:

1.    rodzicami,

2.   z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

3.   placówkami doskonalenia nauczycieli,

4.   innymi przedszkolami, szkołami, placówkami,

5.   organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek rodziców, nauczycieli, dyrektora przedszkola, poradni;

3. Działaniami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane będą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj: dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, dzieci zaniedbane środowiskowo oraz dzieci szczególnie uzdolnione.

4. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego utworzenie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który będzie planował i koordynował udzielanie pomocy, z uwzględnieniem wymiaru godzin ustalonego dla poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1.    zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych lub innych o charakterze terapeutycznym;

2.   zajęć rozwijających uzdolnienia;

3.   porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora i jest bezpłatna;

 

Rozdział IX

Współpraca z rodzicami

§ 9

1.    Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

1) Prawa rodziców:

1.    zapoznanie się z zadaniami wynikającymi z planu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale;

2.   uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

3.   uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

4.   wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

5.   znajomość aktów prawnych regulujących prace przedszkola.

2) Obowiązki rodziców:

1.    przestrzeganie niniejszego Statutu;

2.   zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3.   respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;

4.   przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach otwarcia przedszkola;

5.   terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

6.   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

7.    przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych oraz dostarczenie informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia po przebytej chorobie zakaźnej pozwalającej na pobyt dziecka w przedszkolu;

8.   dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka;

9.   systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń;

10.                       interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka;

11.zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

3) Formy współpracy przedszkola z rodzicami / prawnymi opiekunami:

1.    spotkania adaptacyjne;

2.   zebrania ogólne z dyrektorem i grupowe;

3.   konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami;

4.   tablice informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów);

5.   dni otwarte;

6.   w miesiącu w uzgodnieniu z rodzicami poszczególnych grup;

7.    zajęcia integracyjne dla rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci

8.   warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów – według potrzeb;

9.   wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli – kilka razy w roku: festyn, pikniki, spotkania integracyjne, uroczystości grupowe.

Rozdział X

Rekrutacja do przedszkola

§ 10

1. W przedszkolu mają zastosowanie szczegółowe zasady rekrutacji, określające terminy i

zasady przyjęcia dzieci do przedszkola oparte o zasadę powszechnej dostępności, określane

co roku przez organ prowadzący.

3.   Rekrutacja dzieci odbywa się w formie złożenia druku formularza w kancelarii przedszkola,

4.   w terminie od 1 marca do 31 marca, rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola, obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola,

5.   osoby przyjmujące formularze rekrutacyjne są zobowiązani do ochrony danych osobowych dziecka i rodziców,

6.   Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola. W pierwszej kolejności przyjmowane są;

 1. dzieci 5- letnie;

 2. dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących;

 3. dzieci z rodzin wielodzietnych;

 4. dzieci rodziców niepełnosprawnych;

 5. dzieci mieszkających w gminie Kazimierza Wielka,

 6. dzieci, których rodzice pracuję w Kazimierzy Wielkiej,

7.    w przypadku wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego dziecko może być zapisane w dowolnym czasie,

Rozdział XI

Prawa dziecka w przedszkolu

§ 11

1.    Przedszkole gwarantuje dzieciom prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka :

1.    właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2.   ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3.   poszanowania godności osobistej dziecka, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim jakie jest;

4.   zapewnienie warunków do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

5.   poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;

6.   szacunku dla wszystkich jego potrzeb;

7.    poszanowania własności;

8.   zapewnienie warunków do snu i wypoczynku, jeżeli dziecko tego potrzebuje;

9.   badania i eksperymentowania;

10.                       doświadczania konsekwencji własnego zachowania;

11.zachowania prawa dziecka do wyrażania uczuć, emocji z poszanowaniem uczuć innych.

2.   Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu ustalane są wspólnie z dziećmi. Dotyczą bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych oraz poszanowania mienia w przedszkolu, zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Przedszkolaka. Dzieciom w przedszkolu nie wolno:

1.    stwarzać niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu i życiu dziecka i innych dzieci;

2.   krzywdzić innych ani siebie;

3.   niszczyć cudzej własności;

4.   przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.

3.   Wychowankowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady współżycia społecznego poddawani są wnikliwej obserwacji i szczegółowej analizie zachowań przez nauczyciela, którzy podejmują decyzje o:

1.    powiadomieniu dyrektora;

2.   powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów);

3.   spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielami w obecności dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań i wspólnych sposobów postępowania;

4.   skierowaniu dziecka do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.   Dziecko może być czasowo zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy, choroby zakaźnej, sytuacji rodzinnej; decyzję o zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola podejmuje dyrektor.

5.   Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1.    nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc;

2.   nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż miesiąc;

3.   gdy jest nosicielem choroby zakaźnej (oprócz chorób wieku dziecięcego);

4.   braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci;

5.   nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

6.   Rodzice mają prawo do odwołania się od tej decyzji do organu nadrzędnego.

 

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§ 12

1.    Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2.   Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

3.   Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o zmianie tekstu jednolitego statutu.

4.   Dyrektor publikuje ujednolicony tekst Statutu jako załącznik do zarządzenia.

5.   Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

       wywieszenie Statutu na tablicy informacyjnej na terenie placówki;

      udostępnianiu zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

6.   Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

7.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację w oparciu o odrębne przepisy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

8.   Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

9.   Przedszkole posiada własne logo oraz hymn.

10.                       Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

          Uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.XI.2017r.

 

          Rada Pedagogiczna                         Rada Rodziców                           Dyrektor Przedszkola