Statut

Opublikowano w Przedszkole

 

Statut

Publicznego Przedszkola Samorządowego

w Kazimierzy Wielkiej

 

 

Rozdział 1

 

 

§ 1

 

 1. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej jest publicznym przedszkolem działającym na podstawie;

1) ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09. 1991r (Dz. U. z 1996r, Nr 67,poz. 329

z póź. zm.)

2) ustawa z dnia 26 stycznia 1982r, Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r, Nr 118,

poz. 1112 z póź. zm.)

3) ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2001r. Nr 142, poz1591

z póź zm.)

4) Konwencja Praw Dziecka

5) przepisy wykonawcze do w/w ustaw.

4. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Tadeusza Kościuszki 9.

5. Przedszkole używa ustalonej nazwy w pełnym brzmieniu na pieczęciach.

 

Publiczne Przedszkole

Samorządowe

imienia „Parkowe Skrzaty”

w Kazimierzy wielkiej

ul. T. Kościuszki 9

 

 

§ 2

 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest UMiG w Kazimierzy Wielkiej.

 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

 

Cele i zadania przedszkola

 

§ 3

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

 

 1. Wspieramy wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami w harmonii z przyrodą, społeczeństwem, różnorodnością kulturową tak, aby dzięki osobistym doświadczeniom wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwinąć dziecięce zamiłowanie do uczenia się.

 

 1. Tworzymy inspirujące środowisko uczenia się nauczania, w którym różnorodność kreatywnych zabaw rozwinie intelektualny potencjał każdego dziecka, aby umiało działać niezależnie, elastycznie i odpowiedzialnie.

 

 1. Cele przedszkola;

 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i zainteresowań

kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia i otaczającego go świata,

czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej

edukacji,

2) prowadzenie efektywnej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie:

ustalania sposobów oddziaływań wychowawczych, ukierunkowywania rozwoju

dziecka, organizowania różnorodnych form pomocy,

3) podmiotowe traktowanie wszystkich uczestników edukacji, poszanowanie godności

każdego dziecka oraz wychowanie w duchu uniwersalnych wartości, umiejętności

odróżniania dobra od zła,

4) tworzenie równych szans rozwoju, budowanie pozytywnych relacji społecznych,

kształcenie poczucia przynależności społecznej do grupy, tolerancji i empatii wobec

rówieśników niepełnosprawnych, posiadających wady wrodzone, cierpiące z powodu

złych warunków domowych, dzieci pochodzących z innych kręgów kulturowych,

5) umożliwienie dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

językowej i religijnej,

6) wychowanie w umiłowaniu ojczyzny jej kultury, tradycji i historii, szacunku do

symboli narodowych,

7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, w tym; odpowiedzialności, uczciwości,

wytrwałości, troskliwości, przedsiębiorczości, umiejętności dokonywania wyborów

i samodzielnego podejmowania decyzji,

8) wzmacnianie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne oraz umiejętności radzenia

sobie podczas różnorodnych niedogodnych sytuacji życiowych,

9) wspieranie twórczej aktywności dziecka poprzez zabawę,

10) tworzenie warunków sprzyjających zgodnej zabawie, kształtowanie poczucia

przynależności społecznej,

11) zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich

potrzeb oraz możliwości przedszkola,

 

 1. Zadania przedszkola

1) rozpoznawać indywidualne potrzeby dziecka, zapewnić równe szanse, umacniać wiarę

we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

2) tworzyć optymalne warunki uczenia się nauczania w atmosferze akceptacji, tolerancji

i poczucia bezpieczeństwa oraz przygotować dzieci do pokonywania stresu, trudności

i współzawodnictwa w życiu,

3) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, motywować do osiągania celów

podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

4) rozwijać wrażliwość moralną, kulturę ogólną i zasady dobrego zachowania,

5) rozbudzać ciekawość poznawczą, zachęcać do aktywności badawczej i wyrażania

własnych myśli i przeżyć,

6) kształtować umiejętności obserwacji, rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu

dziecka, w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

7) rozwijać wrażliwość estetyczną, tworzyć warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji

oraz ekspresji, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej,

8) zapewnić warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, bezpiecznego

postępowania i promowania postaw prozdrowotnych,

9) umożliwić wszystkim dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej,

etnicznej i językowej oraz poznawanie własnej kultury i historii,

10) na życzenie rodziców organizować duchowy rozwój dziecka poprzez nauczanie

wskazanej religii (zgodnie z odrębnymi przepisami),

11) wspierać działania wychowawcze rodziny, zapewnić dzieciom opiekę w czasie

pobytu w przedszkolu,

12) wspomagać rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole,

rzetelnie, obiektywnie informować rodziców o postępach i trudnościach w rozwoju

dziecka, jego predyspozycjach, zdolnościach i zainteresowaniach mocnych stronach

i wymagających wsparcia, stosowanych metodach i formach pracy z dzieckiem,

13) objąć wczesnym wspomaganiem rozwoju i wczesną edukacją dzieci na podstawie

opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej,

14) rozpoznawać możliwości rozwojowe dziecka i dążyć do podjęcia wczesnej

interwencji specjalistycznej,

15) organizować i udzielać pomoc psychologiczno – pedagogiczną

16) na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej i w porozumieniu

z organem prowadzącym przedszkole może organizować indywidualne roczne

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,

17) współpracować z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie

przeprowadzenia pogłębionej specjalistycznej diagnozy, konsultacji metod i form

pomocy psychologiczno - pedagogicznej, udzielanej dzieciom, rodzicom,

nauczycielom,

18) współpracować z ośrodkami metodycznymi oraz innymi ośrodkami szkoleniowymi

w zakresie wspomagania rady pedagogicznej.

 

 1. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem posiadanych warunków materialnych,

lokalowych, kadrowych oraz potrzeb środowiska lokalnego.

7. Podstawowymi formami działalności edukacyjnej przedszkola są zabawy,

w szczególności:

1) sytuacje opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne organizowane przez nauczyciela

( indywidualne, zespołowe i grupowe),

2) zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, rytmiczne i taneczne,

konstrukcyjne, literackie, małe formy teatralne, eksperymenty i zabawy badawcze

matematyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne,

 1. projekty edukacyjne,

 2. zajęcia plastyczne, artystyczno – techniczne i muzyczne,

 3. zabawy i ćwiczenia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawy

i ćwiczenia sportowe, rekreacyjne,

6) spacery, wycieczki, przedstawienia teatralne, uroczystości, kampanie charytatywne,

7) czynności samoobsługowe, prace porządkowe i gospodarcze oraz dyżury,

8) różne formy odpoczynku, relaksu i relaksacji,

9) formy współpracy między innymi przedszkolami, szkołami i instytucjami,

10) zajęcia prowadzone ze specjalistami,

 

 1. Przedszkole pobudza twórczą aktywność dzieci, rozwój intelektualny, motywację dosamodzielnego uczenia się rozwiązywania problemów, poprzez stosowanie zabaw

wspomaganych technologią informacyjno - komunikacyjną.

 1. Tworzy warunki do rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez otwarty styl pracy,

a w szczególności:

1) zastosowanie aktywnych i aktywizujących technik, metod, form pracy indywidualnej

oraz zespołowej skłaniającej dziecko do prowadzenia wywiadów, rozmów, dyskusji,

wyrażania własnego zdania oraz poglądów, a także samodzielnej pracy,

2) tworzenie warunków oraz sytuacji sprzyjających manipulowaniu, badaniu,

eksperymentowaniu, eksplorowaniu środowiska przyrodniczego, technicznego

i społecznego,

3) optymalny i adekwatny dobór treści programowych, rozwiązań organizacyjnych,

pomocy dydaktycznych i środków wychowawczych,

4) stosowanie pozytywnych wzmocnień zachęcających do działania, rozwiązywanie

problemów, zadawania pytań,

 1. umożliwienie autoprezentacji umiejętności na forum grupy i szerszej społeczności.

 

 1. Umożliwia dzieciom udział różnych konkursach, prezentacjach, grach itp.,

 

 1. Wzmacnia u dziecka wewnętrzną motywację do działania poprzez wyrażanie akceptacji,

pochwał zachęt,

 

12. Zapewnia zdrowe żywienie, bezpieczne, higieniczne warunki pobytu dziecka

w przedszkolu, w szczególności;

1) stosuje zasady HCCP, GMP,

2) kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe,

3) podejmuje różnorodne działania profilaktyczne, dostarcza wiedzę o tym co sprzyja,

a co zagraża zdrowiu,

4) kształtuje aktywną postawę wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych ludzi

oraz rozwija sprawność ruchową,

5) wdraża do przestrzegania obowiązujących reguł, zawartych umów grupowych,

bezpiecznych zachowań,

 

13. Przedszkole zaznajamia ogół rodziców dzieci z programem wychowania przedszkolnego

oraz wynikającymi z nich zadaniami przedszkola,

14.Organizuje różne formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami),

1) spotkania indywidualne, grupowe z nauczycielami i dyrektorem,

2) kąciki dla rodziców

3) zajęcia otwarte dla rodziców i z ich udziałem,

4) uroczystości wystawy, imprezy rekreacyjne, integrujące przedszkole z domem

rodzinnym i środowiskiem,

5) konsultacje ze specjalistami,

6) zaproszenie rodziców jako ekspertów, na zajęcia prowadzone z dziećmi,

7) zasięganie opinii; ankiety, kwestionariusze, sondaże,

 

15. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną, w toku bieżącej pracy

oraz w formie zajęć specjalistycznych, dodatkowych z uwzględnieniem rodzaju i stopnia

niepełnosprawności lub dysfunkcji rozwojowych, trudności edukacyjnych

i wychowawczych,

1) dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

3) z inicjatywy nauczyciela lub specjalisty, który stwierdził potrzebę objęcia dziecka

pomocą psychologiczno – pedagogiczną, dziecku nie posiadającemu opinii lub

orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej.

 

16. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju w oparciu o opinię poradni

psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

17. Przedszkole udziela pomocy rodzicom i nauczycielom, wspiera ich

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

18. Przedszkole zapewnia edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy

warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie (gotowości szkolnej),

19. szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie

pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów

przedszkolnych.

 

Rozdział 3

 

Opieka nad dziećmi

 

§ 4

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę;

1) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

a) przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy

opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem

i ogrodem przedszkolnym,

b) bezpośrednią opiekę nad dziećmi podczas zajęć sprawują nauczyciele i woźne,

c) podczas pobytu dziecka poza terenem przedszkola na 15 dzieci przypada co

najmniej jeden opiekun dorosły,

d) każde wyjście z dziećmi powinno być zgłoszone,

e) w przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę

powinien przedstawić dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia kartę wycieczki.

f) przed rozpoczęciem wycieczki nauczyciel powinien przeprowadzić pogadankę na

temat bezpieczeństwa, przypomnieć istotne dla danego rodzaju zajęć wiadomości

i zasady bezpieczeństwa.

g) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dzieciom

w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomienie dyrektora oraz

rodziców o stanie dziecka.

h) nauczyciele i woźne są zobowiązani znać i stosować „Regulamin spacerów

i wycieczek”,

2) W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu:

a) dzieciom zapewnia się opiekę, którą sprawuje nauczyciel pracujący w oddziale

oraz woźna,

b) czas trwania opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu określa

harmonogram pracy nauczycieli i czas pracy pracowników obsługi,

c) postępowanie nauczycieli po zaistnieniu wypadku wychowanka;

jeśli wypadek zdarzy się w obiekcie przedszkolnym, każdy pracownik

placówki, który jest jego świadkiem natychmiast wykonuje następujące

czynności;

- zawiadamia dyrektora przedszkola

- zapewnia natychmiastową pomoc medyczną

- zawiadamia rodziców prawnych opiekunów

3) jeżeli wypadek zdarzy się podczas wycieczki stosowne decyzje podejmuje

kierownik wycieczki,

4) w nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu

na zakres czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na

zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 

 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci;

1) za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice (prawni

opiekunowie) lub osoby przez nie upoważnione posiadające pełną zdolność do

czynności prawnych, zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze

z przedszkola do domu,

2) dziecko z przedszkola powinno być odebrane przez rodziców (prawnych

opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą zapewniającą pełne

bezpieczeństwo,

3) nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości osób upoważnionych

przez rodziców prawnych opiekunów do odbioru dziecka z przedszkola,

4) dziecko nie może być odebrane przez osobę będącą w stanie wskazującym na

spożycie alkoholu, w tym przypadku nauczyciel prosi o przyjście z osobą, która

zapewni bezpieczeństwo,

5) dziecko powinno znać osoby, które je odbierają,

6) do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe,

7) dzieciom w przedszkolu nie podaje się żadnych leków,

8) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodzica kiedy pojawią się objawy choroby,

9) obowiązkiem rodzica jest odebranie dziecka z przedszkola i udanie się do lekarza,

10) w sytuacji nie odebrania dziecka z przedszkola za jego bezpieczeństwo odpowiada

nauczyciel. Jest on zobowiązany do powiadomienia dyrekcji i policji, która

pomaga w zagwarantowaniu bezpieczeństwa dziecku,

11) po odebraniu dziecka z przedszkola i do czasu zamknięcia przedszkola na placu

zabaw mogą przebywać dzieci pod opieką rodziców (prawnych opiekunów),

w tym przypadku, za bezpieczeństwo dziecka na placu zabaw odpowiada rodzic

lub opiekun,

12) wszyscy rodzice powinni znać i przestrzegać Regulamin placu zabaw, który jest

umieszczony na tablicach ogłoszeń na placu zabaw,

13) W celu zapewnienia higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu

rodzice, którzy wchodzą z dzieckiem do sal przedszkolnych są zobowiązani do

zabezpieczenia obuwia jednorazowymi osłonami,

14) Przedszkole jest zamykane w czasie kiedy zaczyna się śniadanie 8.30, a otwierane

o godzinie 13.00, przed drzwiami wejściowymi jest dzwonek.

 

Rozdział 4

 

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

§ 5

 

 1. Organami przedszkola są;

 1. dyrektor przedszkola

 2. rada pedagogiczna

 3. rada rodziców

 

 1. Dyrektor przedszkola powoływany jest w drodze konkursu na okres 5 lat zgodnie

z obowiązującymi przepisami;

1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

w szczególności;

a) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym,

c) podejmuje decyzje w sprawie zawierania umów cywilno prawnych z rodzicami,

d) kieruje przedszkolem w zakresie doboru kadry pedagogicznej oraz administracyjno -

obsługowej,

e) dba o dobry wizerunek przedszkola

2) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu

w szczególności;

a) określa zasady sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu, podczas pobytu na

świeżym powietrzu, a także podczas spacerów i wycieczek,

b) organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu przedszkola, okresowe przeglądy

sprawności i eksploatacji urządzeń znajdujących się w przedszkolu,

c) organizuje badania profilaktyczne pracowników przedszkola, szkolenia w zakresie,

bhp, p.poż. oraz inne,

d) dba o racjonalne żywienie dzieci.

3) planuje organizuje i wspomaga proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy,

ponosi odpowiedzialność za osiągane efekty kształcenia,

w szczególności;

a) na wniosek nauczyciela lub nauczycieli dopuszcza do użytku w przedszkolu

program wychowania przedszkolnego,

b) tworzy warunki umożliwiające harmonijny rozwój każdego dziecka zgodnie z jego

wrodzonym potencjałem, indywidualnymi potrzebami i możliwościami,

z uwzględnieniem zasad zdrowego stylu życia oraz proporcji zagospodarowania

czasu pobytu dziecka w przedszkolu,

c) inspiruje nauczycieli do stosowania innowacyjnych koncepcji, modeli, rozwiązań

organizacyjnych oraz metod i form pracy z dzieckiem,

d) w porozumieniu z organem prowadzącym, organizuje pomoc psychologiczno –

pedagogiczną dzieciom posiadającym opinię, orzeczenie poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub na wniosek pracowników upoważnionych do inicjowania tej

pomocy, powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej, wyznacza osobę

koordynującą pracą zespołu,

e) informuje rodziców o pracy zespołu i sposobach udzielanej pomocy,

4) kieruje i zarządza zespołem pracowników zatrudnionych w przedszkolu;

 

a) zawiera i rozwiązuje umowy o pracę, określa zasady obowiązków, zadań

i odpowiedzialności,

b) dokonuje oceny pracy pracowników pedagogicznych,

c) przyznaje pracownikom nagrody, wyróżnia oraz wymierza kary w ramach

obowiązującego prawa,

d) występuje z wnioskami do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór

pedagogiczny o przyznanie nagród i odznaczeń,

e) wydaje zarządzenia o charakterze wewnętrznym, regulujące prawidłowe

funkcjonowanie przedszkola zgodnie z obowiązującym prawem,

f) planuje i wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli oraz pracowników

niepedagogicznych poprzez organizowanie szkoleń, narad konferencji, w ramach

posiadanych środków finansowych,

5) prowadzi i sprawuje nadzór pedagogiczny,

w szczególności;

a) do 15 września każdego roku szkolnego opracowuje i przedstawia radzie

pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego,

b) do 31 sierpnia każdego roku przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

6) realizuje uchwały i wnioski rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji

stanowiących oraz zarządzenia organów nadzorujących przedszkole,

7) dyrektor podczas wykonywania swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,

rodzicami, organem prowadzącym, przedszkole oraz innymi instytucjami,

w szczególności;

a) zawiadamia dyrektorów szkół podstawowych o spełnianiu przez dzieci rocznego

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

b) zasięga opinii organów przedszkola w ramach ich kompetencji opiniujących,

c) organizacji praktyk studenckich i uczniów,

8) doskonali swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w celu podniesienia jakości

i osiągania dobrych efektów pracy przedszkola,

9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

10) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora jego kompetencje

delegowane są wskazanemu przez niego nauczycielowi.

11) dyrektor wykonuje zadania opracowane przez Burmistrza Miasta i Gminy.

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, w zakresie realizacji zadań

statutowych,

2. Członkami rady pedagogicznej są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu,

3. przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. W uzasadnionych

przypadkach dyrektor powierza przewodniczenie radzie innemu nauczycielowi

zatrudnionemu w przedszkolu,

4. Na wniosek rady pedagogicznej w zebraniach rady pedagogicznej biorą udział z głosem

doradczym osoby zaproszone,

5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na pół

roku i w miarę potrzeb,

6. Zebrania organizowane są na wniosek:

1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) organu prowadzącego przedszkole,

3) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

4) dyrektora,

1. przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku

zebrania zgodnie z regulaminem rady,

2. W ramach kompetencji stanowiących rada pedagogiczna;

1) zatwierdza program pracy przedszkola,

2) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

5) przygotowuje projekt statutu lub jego zmian, uchwala statut oraz jego nowelizację,

6) ustala regulamin swojej działalności,

7) stanowi w sprawach wynikających z odrębnych przepisów,

3. Rada pedagogiczna opiniuje;

1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

2) wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

nauczycielom oraz innym pracownikom,

3) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych

czynności i zajęć związanych z organizacją procesu dydaktyczno - wychowawczo-

opiekuńczego w ramach przysługującego im wynagrodzenia,

 1. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola na kolejny okres,

 2. rada pedagogiczna wyraża opinię związaną z dokonywaniem oceny pracy dyrektora przedszkola,

 3. opiniuje program pracy przedszkola, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne istotne sprawy dla przedszkola,

 4. opiniuje w sprawach wynikających z odrębnych przepisów,

4. Występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie

i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela

zatrudnionego w przedszkolu,

5. Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan placówki i może występować do dyrektora,

organu prowadzącego przedszkole w szczególności w sprawach zajęć dodatkowych,

6. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie

nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przedszkolu,

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane w głosowaniu tajnym albo jawnym zwykłą

większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków,

8. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

o wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,

9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może byś sprzeczny

ze Statutem,

10. Zebrania rady są protokołowane,

11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady

pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci, rodziców, także nauczycieli

i innych pracowników,

 

1. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola, który stanowi reprezentację

rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, określający wewnętrzną strukturę

i tryb pracy oraz powoływanie rad grupowych i rady przedszkola, który nie może być

sprzeczny ze statutem,

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu

prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami

i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,

4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną,

a) programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania

o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez

nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze

profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu harmonogramu poprawy efektywności wychowania przedszkola

w przypadku uzyskania przez przedszkole niskiej oceny ewaluacji zewnętrznej,

5. rada rodziców może wyrażać opinię;

1) na wniosek dyrektora o pracy nauczyciela: stażyście, kontraktowym, mianowanym,

ubiegającym się o awans zawodowy.

 1. rada rodziców opiniuje przedstawiony przez radę pedagogiczną zestaw programów

wychowania przedszkolnego,

6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy

rady rodziców określa jej regulamin.

 

§ 6

 

1. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby;

1) zapewnić każdemu z nich możliwości działania i podejmowania decyzji w granicach

kompetencji określonych ustawą,

2) umożliwić rozwiązanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,

3) zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola

o podejmowanych działaniach lub decyzjach,

2. Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów

przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając

kompetencji organu uprawnionego,

 1. Organy przedszkola w miarę potrzeb spotykają się w celu poinformowania się o realizowanych zadaniach oraz oczekiwanej współpracy w danym roku szkolnym,

 2. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka i podnoszenie poziomu pracy

placówki,

 1. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga komisja powołana do tego celu. W jej skład wchodzą zwaśnione strony.

 2. Organy przedszkola zaistniałe między sobą spory rozwiązują;

1) w drodze negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach

swoich kompetencji,

2) zastosowaniem przepisów szczegółowych dotyczących rozwiązywania problemów.

 

 

§ 7

 

1. Każdy członek społeczności przedszkolnej oraz inne osoby mogą składać do dyrektora

przedszkola skargi i wnioski dotyczące, w szczególności pracy przedszkola

i wykonywanych zadań statutowych,

3. Skargi i wnioski anonimowe pozostawione są bez rozpatrzenia,

4. Po wpłynięciu skargi dyrektor przedszkola niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki

w celu przeanalizowania, wyjaśnienia i zbadania zarzutów,

 

Rozdział 5

 

Organizacja przedszkola

 

§ 8

 

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada;

1) 6 sal dydaktycznych,

2) salę rekreacyjną „Rotunda”,

3) szatnię dla dzieci,

4) zaplecze sanitarne,

5) wydzielony blok żywieniowy,

6) kotłownię,

7) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

8) ogród przedszkolny wraz z wyposażeniem,

 

§ 9

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny złożony

z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb,

zainteresowań, uzdolnień.

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 ( lub jeśli organ prowadzący

zdecyduje inaczej),

 

§ 10

 

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu,

1) podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowaną w wymiarze

5 godzin dziennie,

2) programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku przez dyrektora,

na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli, w tym,

a) programów innych autorów wybranych przez nauczycieli,

b) programy autorskie nauczycieli,

2. Godzina zajęć nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut,

3. Na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu może być prowadzona

religia jako zajęcie dodatkowe,

4. Przedszkole organizuje, zabawy i zajęcia wspierające indywidualny rozwój umiejętności

dziecka, rozwijanie zainteresowań, uzdolnienia ogólne oraz wyrównujące szanse

rozwojowe,

5. Podczas organizowania zajęć dodatkowych bierze się pod uwagę warunki lokalowe

i organizacyjne, czas realizacji podstawy programowej oraz zasoby kadrowe przedszkola,

6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości

rozwojowych dzieci i wynosi;

 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,

 2. z dziećmi w wieku 5 lat około 20-25 minut,

7. W przedszkolu zajęcia dodatkowe prowadzone są poza czasem przeznaczonym na

realizację podstawy programowej i finansowane są z budżetu organu prowadzącego

oraz z dotacji z budżetu państwa,

8. Dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej

oraz utrudniają edukację przedszkole wspólnie z NFZ prowadzi poradnię logopedyczną,

 

& 11

 

1. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej jest sześciooddziałowe.

2. Liczba oddziałów uzależniona jest od ilości dzieci przyjętych do przedszkola,

3. Wszystkie oddziały czynne są ponad 5 godzin dziennie,

 

§ 12

 

1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz

organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola,

2. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole

po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny do 30 maja,

 

§ 13

 

1. Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor ustala ramowy rozkład dnia, który uwzględnia

zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców,

2. Ramowy rozkład dnia zawiera;

1) godziny pracy przedszkola od 7.00 do 16.00

2) godziny wydawania posiłków,

3) czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 8.00 do 13.00,

4) czas w którym mogą być realizowane zajęcia dodatkowe13.00 do 15.00

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono oddział ustalają

dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby i zainteresowania

dzieci oraz zalecane proporcji zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu

w tym,

1) swobodne zabawy dzieci 1/5 czasu, co najmniej 60 minut,

2) różnorodne formy i rodzaje zabaw, zajęć dydaktycznych w sali lub na świeżym

powietrzu 1/5 czasu, co najmniej 60 minut,

3) zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu dydaktyczno -

wychowawczego 1/5 czasu, a dzieci młodsze ¼ czasu, nie więcej niż 60 minut

4) czynności planowane przez nauczyciela do dowolnego zagospodarowania np.

opiekuńcze, samoobsługowe, porządkowe i organizacyjne, inne w wymiarze

2/5 czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej,

 

§ 14

 

1. Przedszkole jest czynne przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej,

która uzgodniona z organem prowadzącym na wniosek dyrektora,

2. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy,

3. Dzieci w przedszkolu ubezpiecza się za zgodą rodziców,

4. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie dla dzieci w wieku 3-5 lat

w zakresie podstawy programowej, której czas realizacji wynosi 5 godzin dziennie,

 

 

 

§ 15

 

Zasady pobierania opłat za przedszkole

1. Wysokość opłat za przedszkole wnoszonej przez rodziców za jedną godzinę opieki

i kształcenia dziecka w przedszkolu poza czasem wyznaczonym na realizację podstawy

programowej uchwala Rada Miasta Kazimierza Wielka,

2. Do czasu podjęcia stosownej uchwały, opłata za jedną godzinę opieki i kształcenia dziecka

poza czasem wyznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania

przedszkolnego wynosi 1 zł.

3. Zasady pobierania opłat za przedszkole określa umowa cywilno -prawna o świadczenia

usług, zawarta między przedszkolem, a rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków,

4. Ewidencja godzin pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest w dzienniku zajęć

każdego oddziału.

5. Opłatę dodatkową pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu,

ponad zadeklarowaną w umowie,

6. Wysokość dziennej stawki żywieniowej dzieci i pracowników ustala dyrektor przedszkola

w porozumieniu z organem prowadzącym,

7. Podczas nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot opłaty,

zarówno za godziny nieobecności jak również za żywienie,

8. Zwroty opłat odliczane są z dołu,

9. Rodzice zobowiązani są do regularnego i terminowego dokonywania opłat,

10. Opłatę pobiera się z góry do 10 każdego miesiąca.

 

Rozdział 6

 

§ 16

 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

 

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji

obsługi, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia dyrektor

przedszkola z zachowaniem odrębnych przepisów prawa pracy,

 1. Pracownicy pedagogiczni oraz niepedagogiczni zatrudniani są według potrzeb na

podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący,

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do dbania o bezpieczeństwo fizyczne

oraz psychiczne dzieci przebywających na terenie przedszkola,

 1. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej i ochrony

danych osobowych dzieci, rodziców oraz innych pracowników przedszkola,

6. Pracownicy wykonują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, opieki

i wychowania w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

1) opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i zabaw w przedszkolu sprawuj; nauczyciel

prowadzący zajęcia i woźna,

2) w czasie pobytu poza przedszkolem (podczas spacerów, wycieczek i zabaw na placu

przedszkolnym) opiekę sprawują; nauczyciele i woźne,

3)organizując wycieczki wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do

przestrzegania regulaminu spacerów i wycieczek

7. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

 

 

§ 17

 

1. Nauczyciele prowadza działania mające na celu;

 1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia,

2) przeprowadzenie analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

na podstawie wyników obserwacji pedagogicznej (diagnozy przedszkolnej),

3) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, w tym dzieci szczególnie

uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań

i uzdolnień uczniów

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci

powierzonych jego opiece.

3. Nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono dany oddział lub nauczyciel prowadzący

zajęcia dodatkowe, wybiera program wychowania przedszkolnego, uwzględniając

potrzeby i możliwości dzieci, z którymi pracuje.

4. Przed złożeniem dyrektorowi wniosku o dopuszczenie programu, nauczyciel zobowiązany

jest sprawdzić czy program wychowania przedszkolnego jest poprawny pod względem

merytorycznym i dydaktycznym oraz stanowi opis sposobu realizacji celów i zadań

ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

5. Nauczyciel analizuje i ocenia, czy wybrany program wychowania przedszkolnego zawiera

szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, czy

sposoby osiągania celów umożliwią indywidualny proces edukacyjny w oparciu

o potrzeby i możliwości dzieci, czy zawiera metody przeprowadzenia analizy gotowości

szkolnej dziecka i jest zgodny z przyjętą koncepcją pracy przedszkola.

6. Do 10 czerwca nauczyciele składają dyrektorowi wniosek o dopuszczenie do użytku

w przedszkolu wybranego programu, programu własnego lub zmodyfikowanego

fragmentu programu innego autora.

7. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany może na wniosek autora lub dyrektora

przedszkola wydać opinię w sprawie programu opracowanego samodzielnie przez

nauczyciela lub osobę prowadzącą zajęcia dodatkowe.

8. Nauczyciel realizuje zadania określone w ustawie karta nauczyciela i ustawie o systemie

oświaty, a w szczególności;

 1. realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego,

 2. w toku bieżącej pracy udziela dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci

o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz indywidualne roczne przygotowanie

przedszkolne,

3) nauczyciel udzielający wczesnego wspomagania, prowadzący zajęcia z dzieckiem

o specjalnych potrzebach;

a) określa potrzeby dziecka oraz przyczyny występowania trudności,

b) układa Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny oraz go wdraża,

c) dokonuje ewaluacji działań analizuje osiągnięcia dziecka i efekty pracy

edukacyjno – terapeutycznej

d) współpracuje z rodzicami, innymi członkami zespołu, specjalistami oraz instytucjami

udzielającymi dziecku wsparcia,

4) otacza indywidualną opieką każde dziecko i współpracuje z jego rodzicami (prawnymi

opiekunami), w szczególności;

 1. w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci,

 2. zapoznaje ich z zadaniami przedszkola i zadaniami wychowawczo – dydaktycznymi

realizowanymi w danym oddziale w formie rozmów, informacji, ogłoszeń,

 1. przekazuje rzetelną i obiektywną informację dotyczącą ich dziecka, jego zachowań

i rozwoju podczas indywidualnych rozmów, konsultacji, zajęć otwartych z udziałem rodzica,

d) ustalenie form pracy w działaniach wychowawczych,

e) włącza ich w działalność i życie grupy oraz przedszkola,

5) planuje i prowadzi pracę wychowawczą i dydaktyczną;

a) opracowuje miesięczne plany pracy rozwijające umiejętności i zdolności dzieci, które

są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zawierające;

tematyki cykliczne, tematy zajęć i zabaw z całą grupą oraz formy i metody pracy

zespołowej lub indywidualnej, uwzględniające potrzeby, zainteresowania

i możliwości rozwojowe dzieci, zestaw celów i umiejętności oraz inne informacje

( np. wycieczki, spotkania, z rodzicami, uroczystości imprezy itp.)

b) organizuje proces edukacyjny i tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci

ich zdolności i zainteresowania

c) odpowiada za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci oraz systematycznie zapoznaje

je ze zdrowym stylem życia, formami rekreacji na świeżym powietrzu,

d) realizuje cele i zadania przedszkola zawarte w niniejszym statucie,

e) stale wzbogaca warsztat pracy,

f) doskonali swoje kompetencje zawodowe i psychologiczne, podnosi kwalifikacje

zawodowe zgodnie z potrzebami rozwoju przedszkola i indywidualnymi

g) prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

6) co najmniej dwa razy w roku szkolnym przeprowadza i dokumentuje obserwacje

pedagogiczne, które mają na celu rozpoznanie potrzeb rozwojowych, porównawcze

badanie osiągnięć dzieci,

a) pierwsza obserwacja prowadzona i udokumentowana jest do 30 listopada druga

do 30 kwietnia,

b) nauczyciel w miarę potrzeb dokonuje obserwacji dzieci uzdolnionych i wykazujących

nadmierne trudności, wraz z podaniem przyczyn i propozycji wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego,

c) obserwacje dzieci dokumentuje się w arkuszu własnym lub innego autora,

7) nauczyciel analizuje wyniki obserwacji i wykorzystuje je do planowania indywidualnej

pracy z dzieckiem, dokonuje refleksji oraz oceny skuteczności działań własnych, a także

oceny efektów pracy edukacyjnej,

8) nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno -

pedagogiczną , zdrowotną i inną w celu konsultacji metod i form pomocy udzielonej

dzieciom oraz specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

9) Nauczyciel przedszkola współpracuje z rodzicami w formie;

a) zebrań grupowych organizowanych; raz w roku w grupach młodszych oraz dwa razy

w grupach 5 - latków,

b) spotkań i rozmów indywidualnych z dyrektorem i nauczycielem

c) wykładów, pogadanek, spotkań ze specjalistami,

d) umożliwienie indywidualnych konsultacji ze specjalistami

e) uroczystości, imprez, zajęć otwartych,

10) nauczyciel dzieli się swoimi doświadczeniami, np. na konferencjach, przyjmując

na praktyki uczniów i studentów.

11) Nauczyciel uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych dzieci i rodziców

w ramach wykonywanych czynności służbowych.

12) Nauczyciel współpracuje z dyrektorem i radą rodziców, wykonuje inne zadania

zlecone przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy przedszkola.

 

§ 18

 

 1. W przedszkolu utworzone są niepedagogiczne stanowiska pracy, w tym;

  1. intendent

  2. szef kuchni

  3. pomoc kuchenna

  4. woźna

  5. dozorca – palacz - konserwator

 2. Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania

przedszkola, utrzymanie obiektów przedszkola i jego otoczenia w ładzie czystości.

 1. Pracownicy administracyjno – obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo -

opiekuńczym.

 1. Do zadań pracowników niepedagogicznych należy w szczególności;

1) troska o zachowanie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu dzieci

w przedszkolu,

2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa ochrony przed

przemocą i poszanowaniem godności osobistej,

3) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających

wpływ na bezpieczeństwo dzieci,

4) przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych,

5) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

6) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą,

7) przestrzeganie dyscypliny pracy,

8) przestrzeganie zasad HACCP, GMP

9) prowadzenie bieżącej działalności materiałowej i żywieniowej wraz z pełną

dokumentacją, zgodną z obowiązującymi przepisami,

10) prowadzenie magazynów produktów żywnościowych i higienicznych,

11) nadzorowanie sporządzania posiłków

12) wykonywanie innych czynności i poleceń dyrektora wynikające z organizacji

przedszkola.

 1. Szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników

niepedagogicznych zawarte są w aktach osobowych tych pracowników.

 

§ 19

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat

 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , którym dziecko kończy 10 lat.

 3. W przypadku wolnych miejsc dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 4. dziecko które ukończyło 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie

przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,

 1. obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat,

 2. dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której

dziecko mieszka (jest zameldowane) o spełnianiu przez dziecko obowiązku,

  1. rodzice dzieci pięcioletnich są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola oraz zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej

dostępności. Rekrutacja dzieci odbywa się w formie złożenia druku formularza

w kancelarii przedszkola.

6. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola. W pierwszej kolejności przyjmowane są;

1) dzieci 5 letnie,

2) dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących,

3) dzieci z rodzin wielodzietnych,

4) dzieci rodziców niepełnosprawnych

3) dzieci mieszkające w gminie Kazimierza Wielka,

4) dzieci których rodzice pracują w Kazimierzy Wielkiej,

7. W terminie od 1 marca do 31 marca, rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie

dziecka do przedszkola, obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola, prawidłowo

wypełnioną, kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola,

8) Osoby przyjmujące formularze rekrutacyjne są zobowiązani do ochrony danych

osobowych dziecka i rodziców.

9) W przypadku wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego dziecko może być zapisane

w dowolnym czasie.

10) Przedszkole prowadzi ewidencję dzieci 5 letnich w księdze ewidencji oraz ewidencję

wszystkich dzieci w dziennikach zajęć.

 

Rozdział 7

 

§ 20

 

1. Przedszkole w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu,

w szczególności;

1) w widocznym miejscu umieszcza plany ewakuacji przedszkola z budynku wraz

z oznaczeniami,

2) prowadzi prace remontowe, instalacyjne, naprawcze podczas nieobecności dzieci,

3) zapewnia; odpowiednie oświetlenie, wentylację, wymianę powietrza w ciągu dnia,

temperaturę pomieszczeń, równą nawierzchnię dróg,

4) miejsca, w których prowadzone są drobne naprawy zabezpiecza przed dostępem

dzieci,

5) dokonuje zakupów wyposażenia przedszkola, zabawki i pomoce dydaktyczne

spełniające normy bezpieczeństwa,

6) dziecku, które uległo wypadkowi zapewnia pomoc do czasu sprowadzenia fachowej

pomocy medycznej,

 

§ 21

 

 1. Dziecko ma prawo do:

- bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, otrzymywania pomocy od dorosłego

kiedy tego potrzebuje

- podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami przemocy,

- poszanowania godności i akceptacji takim, jakim jest,

- opieki zdrowotnej kiedy jej potrzebuje,

- snu i wypoczynku kiedy tego potrzebuje,

- samodzielnego dokonywania wyborów; zabawy i partnerów do zabawy,

- indywidualnego procesu edukacyjnego, badania i eksperymentowania, otoczenia

różnorodnego bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,

- pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wsparcia w miarę potrzeb,

- aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, możliwości negocjowania swojego

stanowiska na równych prawach z innymi,

- aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym grupy, kontaktów z dorosłymi

zaangażowanymi w jego edukację i wychowanie, otrzymywanie od nich wsparcia,

- racjonalnego odżywiania,

- zgłaszania nauczycielowi swoich potrzeb,

- doświadczania konsekwencji swego zachowania.

2. Dziecko ma obowiązek:

- przestrzegać zawarte umowy i normy społeczne obowiązujące w grupie

i w przedszkolu,

- szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych,

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia

- szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne,

- wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnić dyżury

na miarę swoich możliwości,

- przebywać na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze,

- dbać o higienę osobistą.

 

§ 22

 

 1. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków

na podstawie uchwały rady pedagogicznej przedszkola w sprawie skreślenia dziecka

z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach;

1) niedostosowania społecznego dziecka do grupy zagrażającego zdrowiu

i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielenia pomocy

w ramach środków, jakimi dysponuje przedszkole,

2) uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania z nauczycielem

oddziału w zakresie ustalania zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego.

3) uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od wnoszenia opłaty za

świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin

dziennie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców (prawnych

opiekunów) dziecka do zapłaty,

4) miesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu bez podania przyczyny lub nie

zgłoszenie się dziecka do przedszkola, do 15 września bez podania przyczyny,

  1. na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów),

 1. Skreślenie dziecka z przedszkola następuje po uprzednim pisemnym powiadomieniu

rodziców (prawnych opiekunów),

 1. Nie można skreślić z listy, dziecka objętego rocznym obowiązkowym wychowaniem

przedszkolnym.

 

 

Rozdział 8

 

§ 23

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

 3. Dla zapewnienia znajomości statutu jest on udostępniany zainteresowanym przez dyrektora w kancelarii przedszkola.

 4. Do zmian w statucie uprawnieni są;

  1. dyrektor przedszkola,

  2. co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

 5. Statut wchodzi w życie 1 września 2013r.

 

Statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Publicznego przedszkola Samorządowego im. „Parkowe Skrzaty” w Kazimierzy Wielkiej 29 sierpnia 2013 roku.